Day: March 21, 2021

ออกแบบภายใน ราคาถูก

ความหมายของการออกแบบภายใน และสาขาวิชาการออกแบบภายในความหมายของการออกแบบภายใน และสาขาวิชาการออกแบบภายใน

การออกแบบภายใน สำหรับนักออกแบบก็คงเข้าใจความหมายของคำคำนี้เป็นอย่างดี การออกแบบภายใน คือ งานออกแบบ พื้นที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร เน้นการออกแบบที่ละเอียด ความสวยงามและพื้นที่การใช้สอยที่อำนวยความสะดวกสบาย ในอดีตงานในส่วนนี้คือหน้าที่ของสถาปนิก สมัยก่อนอาชีพสถาปนิกต้องทำทุกอย่างหรือรับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับการออกแบบอาคารและควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งตัวอาคารและภายในอาคาร ไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างและพื้นที่บริเวณโดยรวมด้วย ย้อนกลับไปในยุคโรมัน ยุคกลางที่เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ มีการคำนวณการรับแสงของอาคารด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ รวมไปถึงนงานวิศวกรรม จึงเกิดการแยกอาชีพระหว่างสถาปนิกและวิศวกรรมออกจากกัน เมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ยุคใหม่มากขึ้น งานออกแบบภายในเริ่มมีสายอาชีพเฉพาะทางที่ชัดเจนมากขึ้น จึงเกิดเป็นสาขาวิชา มัณฑนศิลป์ ภาษาอังกฤษคือ Decorative Art เน้นการเรียนการสอนไปที่งานศิลปะที่นำมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่ง สาขาออกแบบภายใน หรือ Interior แบ่งออกเป็น